BAP Yönerge

T.C.
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
BAP HAZIRLAMA, DEĞERLENDİRME VE
İZLEME YÖNERGESİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönerge Giresun Üniversitesi öğretim üyeleri ve doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış araştırmacılar tarafından yönetilen bilimsel araştırma proje tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26/11/2016 tarih ve 29900 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmış olan “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik” ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa 25/6/2009 tarihli ve 5917 sayılı Kanunun 21 inci maddesiyle eklenen Ek 28 inci madde hükmüne dayanılarak güncellenen, “Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi İle Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usuller”  hükümlerine dayanılarak düzenlenmiştir.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönergede geçen kavramların tanımları aşağıda belirtilmiştir.
a) Üniversite: Giresun Üniversitesi,
b) Senato: Giresun Üniversitesi Senatosu’nu,
c) BAP: Bilimsel Araştırma Projeleri,
ç) BAPKO: Üniversite BAP Komisyonu
d) Komisyon: Bilimsel araştırma projelerinin kabulü, değerlendirilmesi, desteklenmesi, izlenmesi ve üst yöneticinin bilimsel araştırmalarla ilgili olarak vereceği diğer görevleri yürütmek amacıyla oluşturulan komisyonu,
e) Bilimsel Araştırma Projesi: Tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime evrensel veya ulusal ölçülerde katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen bilimsel/sanatsal içerikli, yükseköğretim kurumu içi ve/veya dışı,  ulusal ve/veya uluslararası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla yapılabilecek projeler ile bilim insanı yetiştirme ve araştırma alt yapısını geliştirme projelerini,
f) Proje ekibi: Proje yürütücüsü ile araştırmacıları,
g) Proje yürütücüsü: Projeyi teklif eden, hazırlanmasında ve yürütülmesinde sorumlu olan öğretim üyesi veya doktora, tıpta uzmanlık, sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış kurum mensubu araştırmacıları,
ğ) Araştırmacı: Bilimsel araştırma projesinin yürütülebilmesi için proje yürütücüsü tarafından proje ekibinde yer verilen; öğretim elemanları, proje konusu ile ilgili lisans ve lisansüstü öğrenim görmekte olan öğrencileri ve eğitimlerini tamamlamış uzmanlığı nedeniyle projede görev verilen kişileri.
h) Harcama Yetkilisi Mutemedi: Mal ve hizmet alımları için özel hesaptan avans kullandırılmak üzere harcama yetkilisi tarafından her bir proje için belirlenen kişi ya da kişileri,
ı) Ön Değerlendirme Kurulları (ÖDK): Proje önerilerinin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması aşamalarında BAPKO 'ya yardımcı olmak amacıyla Fen, Sosyal, Sağlık ve Eğitim Bilimleri alanlarından anabilim dalları arasında eşitlik gözetmek suretiyle öğretim üyeleri arasından seçilmiş, ön değerlendirme kurullarını,
i) BAP Koordinasyon Birimi: Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi, bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılması, özel hesaba ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi ve yükseköğretim kurumu araştırmacılarının görev aldığı ulusal ve uluslararası organizasyonlarca desteklenen projelerin ilgili mevzuatla belirlenen süreçlerinin yürütülmesi, izlenmesi, teşvik ve koordine edilmesi, yükseköğretim kurumu araştırma performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve araştırma politikalarının belirlenmesiyle ilgili faaliyetlerin yürütülmesi ve üst yöneticinin bilimsel araştırma projeleri ile ilgili olarak vereceği diğer görevleri ilgili birimlerle koordine halinde yürütmekle sorumlu birimi,
j) BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörü: Giresun Üniversitesi BAP Koordinasyon Biriminin faaliyetlerinin Üniversite adına yürütülmesinden sorumlu, üst yönetici tarafından 4 yıl memuriyet veya çalışma unvanına bağlı kalmaksızın, bilimsel araştırma projelerine ait faaliyetleri bu Yönetmelikte belirtilen usule uygun şekilde yapabilecek bilgi ve niteliklere sahip personel arasından görevlendirilen ve üst yöneticiye karşı sorumlu kişidir.
k) BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörü Yardımcısı:  BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörüne çalışmalarında yardım eden, yokluğunda yerine vekâlet eden ve koordinatörün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilen bilimsel araştırma projelerine ait faaliyetleri bu Yönetmelikte belirtilen usule uygun şekilde yapabilecek bilgi ve niteliklere sahip personel arasından görevlendirilen ve üst yöneticiye karşı sorumlu kişidir.
l) Harcama Yetkilisi:  Özel hesaptan harcama yetki ve sorumluluğuna sahip bilimsel araştırma projeleri koordinasyon birimi koordinatörünü,
m) Gerçekleştirme Görevlisi:  Özel hesap kapsamında yapılacak harcamalarda harcama yetkilisinin talimatı üzerine işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması ve kontrolü görevlerini yürütmek üzere harcama yetkilisi tarafından görevlendirilen kişileri,
n) Hakem: BAP Komisyonunun projelerin değerlendirilmesinde görüşlerinden yararlanılacağı, ilgili alanlarda uzmanlaşmış, üniversite içinden veya dışından bilim insanlarını,
 
İKİNCİ BÖLÜM
Yönetim ve Örgüt
 
BAPKO
MADDE 4 – (1)  Bu Yönetmelikte belirtilen görevlerin yürütülmesi için rektör veya görevlendireceği bir rektör yardımcısı başkanlığında senatonun önerisiyle rektör tarafından görevlendirilen, en az yedi en çok on bir öğretim üyesinden oluşan bir komisyon kurulur. Komisyon üyeleri, yükseköğretim kurumunda var olan bilim dalları arasında denge gözetilmek suretiyle dört yıl için görevlendirilir. Süresi biten üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.
(2) Komisyon üyeleri; görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmediklerinin tespit edilmesi halinde, senatonun önerisi üzerine rektör tarafından görev süreleri dolmadan görevden alınabilirler.
(3) Komisyonun görev, yetki ve sorumlulukları yükseköğretim kurumunun senatosunca çıkarılacak yönerge ile düzenlenir.
BAPKO ’nun görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 5 –  (1) BAPKO;
a) ÖDK üyelerini belirleyerek Rektöre sunar.
b) Proje dönemleri ile BAPKO çalışma takvimini belirler ve duyurur.
c) Projelerle ilgili formları hazırlayarak araştırmacılara duyurur.
ç) Her yılın başında Üniversitenin stratejisi çerçevesinde, araştırma ve geliştirme etkinliklerine ilişkin hedefleri doğrultusunda proje önerilerinin, Madde 10’da sözü edilen proje türlerine göre ön ayırımını yapar.
d) Gerektiğinde proje başvurularını, değerlendirilmesi amacı ile ÖDK’lara ve/veya hakemlere gönderir.  ÖDK üyeleri tarafından yapılan gizli puanlama sonuçlarını da dikkate alarak projelerin desteklenip desteklenmeyeceğine karar verir.
e) Kabul edilen projelerin desteklenmesi, yürütülmesi, izlenmesi, sonuçların değerlendirilmesi ve kamuoyuna duyurulması ile ilgili hizmetleri yürütür,
f) Desteklenmesine karar verilen projeler için proje yürütücüsü ile BAPKO Başkanı arasında imzalanacak protokolü hazırlar.
g) Rektöre her yılın sonunda, desteklenen, kapsama alınan, sürmekte olan veya sonuçlanan projeler ve Üniversitenin bilimsel etkinlikleri hakkında faaliyet raporu sunar.
ğ) Bilimsel/Sanatsal Araştırma Projeleri hakkındaki yönetmelikte belirtilen “Araştırma Projelerinin  Seçiminde  Dikkate  Alınacak  İlkeler”  ve  Üniversitenin  bilim politikaları doğrultusun da, proje başvuruları ve değerlendirmelerinde dikkate alınacak ilkeleri belirler ve ilan eder.
h) Akademik birimlerdeki bilimsel araştırmalarda kullanılabilecek her türlü makine, cihaz, alet ve ekipmanın envanterini tutar.
ı) Sunulan proje, ara rapor ve sonuç raporlarının değerlendirilmesi için gerektiğinde hakem görüşüne başvurur ve yazılı görüş alır,
i) Desteklenen projelerin izlenmesi sürecinde, projenin niteliğine bağlı olarak altı ayda bir ÖDK’lara sunulan ara raporları değerlendirerek, proje desteğinin devam edip etmeyeceğine karar verir,
j) Proje yürütücüsünün gerekçeli isteği doğrultusunda projelere ek süre veya ek ödenek verilip verilmeyeceğine karar verir,
k) Ara raporların ve sonuç raporlarının geciktirilmesi ve ilgili raporların kabul edilmemesi durumunda uygulanacak yaptırımları belirler,
l) Gerekli gördüğü hallerde proje çalışmalarını yerinde inceleyebilir, proje yürütücüsünü değiştirebilir ve projeyi yürürlükten kaldırabilir.
m) Gerektiğinde önerilen, kabul edilen ve yürütülen projelerin içeriği, yöneticisi, araştırmacıları, bütçesi veya süresi ile ilgili değişiklik ve düzeltme tekliflerini değerlendirir ve karara bağlar,
n) Yönergeye ve Protokole aykırı hareket edilen projelerle ilgili yaptırımları belirler,
o) Devam eden veya biten projeler için verilen cezalara ait itirazları gerekçeleri ile birlikte değerlendirip sonuçlandırır,
ö) Yükseköğretim Kurumları BAP Hakkındaki Yönetmelik kapsamındaki diğer görevleri yerine getirir.
BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörünün görevleri
MADDE 6 – (1)  BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörünün Görevleri:
BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörü aşağıdaki görevleri yerine getirir:
a) BAP’ın program ve faaliyetlerini Yönerge ve BAPKO kararları doğrultusunda düzenlemek ve yürütmek,
b) Projelerle ilgili duyuruları hazırlamak,  yazışmaları yapmak,
c) Gerekli gördüğü durumlarda duyuru yapmak,
ç) BAPKO toplantıları için gündemi hazırlamak, toplantılara raportörlük etmek,
d) BAPKO ve BAP Koordinasyon Birimi arasında iletişim ve koordinasyonu sağlamak,
e) Rektör ve ilgili rektör yardımcısına BAP Koordinasyon Biriminin çalışmaları hakkında dönemsel yazılı raporlar sunmak,
f) Proje satın alma işlemleri ile ilgili olarak gerçekleştirme görevlileri atamaktır,
g) BAPKO ve ÖDK toplantıları için gündemi hazırlamak,
BAPKO toplantı ve karar yeter sayısı
MADDE 7 –(1) BAPKO yılda en az iki defa gündemli olarak toplanır. Rektör ya da görevlendireceği Rektör Yardımcısı veya BAPKO üyelerinden en az üçü BAPKO ’yu olağanüstü toplantıya çağırabilir. BAPKO salt çoğunlukla toplanır. BAPKO kararları katılanların açık oylaması ve oy çokluğu ile alınır. Eşitlik halinde başkanın oyu iki oy sayılır. BAPKO toplantılarında herhangi bir yasal mazereti olmaksızın bir yıl içinde üst üste iki defa katılmayan üyelerin görevi sona erer.
ÖDK
MADDE 8 – (1) Proje önerilerinin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması aşamalarında BAPKO 'ya yardımcı olmak amacıyla Fen, Sosyal, Sağlık ve Eğitim Bilimleri alanlarından anabilim dalları arasında denge gözetilmek suretiyle, öğretim üyeleri arasından dört ayrı ÖDK oluşturulur. Bu kurullar ilgili fakülte, yüksekokul ve enstitü kurullarının farklı anabilim dallarında belirleyeceği adaylar arasından BAPKO tarafından seçilen ve Rektörün onayıyla görevlendirilen uluslararası atıf indekslerince tanımlanan dergilerde yayını olan ve/veya yayınlarına bu indekslerce taranan dergilerde atıf yapılan veya güzel sanatlarda akademik yükseltme ölçütlerine uygun olan sanatsal etkinliklere katılarak ulusal ve/veya uluslararası alanda atıf yapılan öğretim üyelerinden görevlendirilen beşer üyeden oluşur. Kurulların oluşturulmasında kurul alanına giren akademik birimlerin dengeli bir şekilde temsil edilmesine özen gösterilir. ÖDK üyeleri iki yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten üyeler aynı usulle görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle görevlendirme yapılır. ÖDK kendi üyeleri arasından bir başkan seçer ve başkanın çağrısı üzerine toplanır.
ÖDK ’nın görevleri
MADDE 9 – (1) ÖDK ’nın görevleri şunlardır:
a) BAPKO ’ya gönderilen proje başvurularının ön değerlendirmesini yapar.
b) BAPKO ’nun ön değerlendirme amacı ile gönderilen projelerin hakem tarafından değerlendirilmesi gerektiğine karar vermesi halinde, ilgili projeleri hakeme gönderilmek üzere BAPKO ’ya iade ederler.
c) Projelerle ilgili her türlü idari (yürütücü ve/veya araştırıcıların değişimi, süre uzatımı istemi veya durdurma istemi vb) ve mali (ek bütçe istemi, fasıl aktarımı istemi) değişikliklerin projeye uygunluğu hakkında BAPKO ’ya görüş bildirir.
ç) Projelerin ön değerlendirmesi, ÖDK üyelerince “gizli puanlama” usulüyle yapılır ve sonucunda projelerin desteklenip desteklenmeyeceği yönünde görüş oluşturur ve bu görüşünü ilgili tutanaklarla BAPKO’ya iletir.
d) BAPKO’ya sunulan veya sürmekte olan projelerle ilgili gelişme raporlarını ve sonuç raporlarını değerlendirerek görüş bildirir.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Proje Türleri, Başvuruları, Değerlendirilmesi ve
Sonuçlandırılması
Proje türleri, destekleme ve araştırma projesi seçiminde dikkate alınacak ilkeler
MADDE 10 – (1) Üniversitenin stratejik plan ve ilkelerine uygun olarak, üniversitenin içyapısında yürütülecek olan BAP aşağıda verilen türler çerçevesinde ele alınır ve değerlendirilir:
a)  Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Projeleri (A türü proje): Öğretim üyelerinin bilimsel araştırma ve geliştirme etkinliklerini içeren projelerdir.
b) Çok Disiplinli Araştırma Projeleri (B türü proje) : Değişik bilimsel alanları içeren ve Üniversite içindeki değişik bilim dallarındaki öğretim üyelerinin ortaklaşa veya Üniversite dışındaki ulusal kurum veya kuruluşlardaki araştırmacılar ile birlikte gerçekleştirmek üzere hazırladıkları araştırma ve geliştirme projeleridir. En az üç merkezli ve çok disiplinli olma koşulu vardır. Sağlık bilimlerinde anabilim/bilim dalları, diğer alanlarda bölümler, ayrı merkez olarak değerlendirilir, ancak fakülteler arası işbirlikleri tercih nedenidir.
c) Lisansüstü Tez Projeleri (C türü proje)  : Enstitüler ve Tıp Fakültesinde sürdürülen yüksek lisans, doktora ve tıpta uzmanlık tezlerini ve sanatta yeterlik çalışmasını (tez/sergi/proje) kapsayan danışman öğretim üyelerinin öğrencileri ile yürüttükleri araştırma projeleridir.
ç)  Bilimsel Araştırma ve Geliştirme İçin Altyapıyı Destekleme Projeleri (D türü proje): Fakültelerde bölüm başkanlıkları veya yüksekokullar, akademik kadrosu olan enstitüler bünyesindeki anabilim dalı başkanlıkları veya merkez müdürlükleri tarafından ilgili birimlerin bilimsel araştırma ve geliştirme altyapısını geliştirmek amacıyla sundukları projelerdir.
d)  Sanayi ile İşbirliği Projeleri  (E türü proje): Üniversitemiz öğretim üyelerinin kısmen veya tümüyle sanayi kuruluşlarından destek alarak başlattıkları araştırma-geliştirme projeleridir.
e)  Uluslararası Araştırmaları Destekleme Programı Projeleri  (F türü proje): Kısmen veya tümüyle uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen veya Avrupa Birliği çerçeve programı kapsamında olan projelerdir.
f) Eğitim ve Öğretim Kalitesini Geliştirme Projeleri  (G türü proje) :  Üniversitenin vermiş olduğu eğitim ve öğretimin kalitesini arttırmak ve modern teknolojileri kullanmak amacıyla yapılan projelerdir.
g) Güdümlü Projeler (H türü proje): Üniversite Yönetim Kurulu veya Rektör tarafından oluşturulan bir özel komisyonca belirlenen alanlarda, Üniversitenin Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Rektörlüğe Bağlı Birim, BAP Koordinasyon Birimi ve Merkezlerin bilimsel, teknolojik, sosyal ve eğitim alt yapısını geliştirmeye yönelik projelerdir. Bu projeler bu Yönerge kapsamında tanımlanan değerlendirme ve izleme süreçlerine tabi değildirler ve bütçelerinin üst sınırı yoktur.
Bilimsel Teşvik ve Destekler
MADDE 11 – (1) BAPKO tarafından verilebilecek bilimsel teşvik ve destekler; yayın ve kongre katılım destekleri ile hızlı desteklerdir:
a) Yayın ve kongre katılım destekleri:
1) Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği:
Üniversite mensubu öğretim elemanları tarafından yapılan bilimsel/sanatsal çalışmaların sonuçlarının ulusal ve/veya uluslararası kongre ve sempozyumlarda katılım ücreti hariç yapılacak harcamaları karşılamak üzere verilen özel desteklerdir.  Destek alan araştırmacının ilgili birimince görevlendirilmesine ilişkin olarak yönetim kurulu kararının  kongre  başlangıç tarihinden önce alınması gereklidir. Desteklenmesine BAPKO tarafından karar verilir. Katılım gerçekleştirilmeden önce, en geç 1 (bir) ay öncesinde  BAPKO ’ya  özel  form  kullanılarak  başvuruda  bulunulur.  Destek için başvuruda,  çalışmada görev alan Üniversite mensubu öğretim elemanlarından hangisinin destek alacağı belirtilir.
2) Yayın Destekleri:
Üniversite mensubu öğretim elemanlarının SCI, SCI-Expanded,  SSCI,  AHCI  gibi  TUBİTAK  tarafından  tüm  bilim  alanları  için belirlenen alan indeksleri kapsamındaki uluslararası dergilerde yaptıkları yayınların ve uluslararası kitap ve bölüm yazarlıklarının teşviki  için  verilen  desteklerdir.  Bu  destekler,  makalenin  söz  konusu  dergilerde yayınından  sonra,  araştırmalarda  ve  bilimsel/sanatsal  etkinliklerde  kullanılacak talepleri  gösterir  belgelerle  birlikte  BAPKO’ya  özel  form  kullanılarak  sunulur.  Bu destekler  kapsamında  demirbaş,  sarf,  yolluk,  hizmet  giderleri  ile  kitap  ve  dergi (abonelik)  giderleri  talep  edilebilir.  Yayının  sorumlu  yazarı  Üniversite mensubu ise sadece bu  yazarın başvurusu  ya da sorumlu  yazarın  yazılı  vekâlet verdiği Üniversite mensubu diğer yazarlardan birisinin başvurusu dikkate alınır. Sorumlu yazar Üniversite dışından ise bu yazardan alınacak yazılı izin belgesi ile birlikte Üniversite mensubu yazarlardan birisi başvuruda bulunabilir. 
b) Hızlı  Destek:
Üniversitenin  öğretim  elemanlarının yararlanabileceği kısa süreli, küçük bütçeli araştırma destekleridir. Bu destek için başvuruların desteklenmesine BAPKO tarafından karar verilir.
Başvuru ve değerlendirme
MADDE 12 – (1)  Öğretim üyesi her yıl A türü projede yürütücü ise bir projede yardımcı araştırmacı, yürütücü değil ise iki projede yardımcı araştırmacı olarak görev alabilir. Destek alan projelerin sonuç raporlarını süresi içinde sunmayan proje yürütücüleri, bu eksiklerini tamamlamadan yeni proje önerisinde bulunamazlar.
(2) Projelerin kabulü her yıl BAPKO tarafından belirlenecek takvime göre yapılır. Bu takvim dahilinde proje başvurusunda bulunacak öğretim elemanları proje türüne göre uygun olan form ve bütçe tablosunu hazırlayarak BAPKO’ya sunar. BAPKO, proje önerilerinin değerlendirilme sürecini, son başvuru tarihinden itibaren en geç altı ay içinde tamamlayıp,  projenin desteklenmesinin kabulü veya reddi konusunda karar verir. Değerlendirme süresi, gerektiğinde BAPKO tarafından uzatılabilir. 
(3) Projelerin değerlendirilmesi ve seçiminde Yükseköğretim Kurumları BAP Hakkında Yönetmeliğin 7 inci maddesinde belirtilen özelliklerle birlikte  projenin bilime ve uygulamaya katkısı, proje yürütücüsünün daha önceki projeleri ve bu projelerden yaptığı yayınları, yürütücünün SCI, SSCI, AHCI vb. tarafından taranan, dünyaca tanınmış dergilerdeki yayın sayısı, yayınlarına yapılan atıf sayısı, proje bütçesinin gerçekçiliği gibi ölçütler dikkate alınır.
(4) Proje türlerine göre başvuru ve değerlendirilmesi;
a) A Türü Projeler: Proje yürütücüsü proje önerisini ilgili dekanlık, yüksekokul, akademik kadrosu olan enstitü veya merkez müdürlüklerine sunar. Dekanlık, yüksekokul, enstitü veya merkez müdürlükleri projeyi değerlendirilmesi için BAP Koordinasyon Birimine iletir ve proje ilgili ÖDK’den veya ihtiyaç halinde hakemden görüş alınarak değerlendirilir.
b) B Türü Projeler: Proje yürütücüsü proje önerisini doğrudan BAP Koordinasyon Birimine sunar. Proje, BAPKO tarafından hakem görüşü alınarak değerlendirilir.
c) C Türü Projeler: Proje yürütücüsü, proje önerisini ilgili Enstitü Müdürlüğüne/Tıp Fakültesi Dekanlığına sunar. Enstitü Müdürlüğü/Tıp Fakültesi Dekanlığı, projeler hakkındaki görüşlerini birim yönetim kurulu kararı alarak BAP Koordinasyon Birimine iletir. Proje, ilgili ÖDK’den görüş alınarak BAPKO tarafından değerlendirilir.
ç) D Türü Projeler: Bu projeler ilgili Dekanlık / Yüksekokul / Enstitü / Merkez Müdürlüğü aracılığı ile BAP birimi başkanlığına iletilir ve doğrudan BAPKO tarafından değerlendirilir.
d) E ve F Türü Projeler:  Kısmen BAPKO tarafından desteklenmesi istenen projeler BAP Koordinasyon Birimine sunulur; ilgili ÖDK’den görüş alınarak BAPKO tarafından değerlendirilir.
e) G Türü Projeler: Proje yürütücüsü, proje önerisini ilgili Bölüm veya Anabilim Dalı Başkanlığı aracılığı ile Dekanlık / Yüksekokul / Enstitü Müdürlüğüne sunar. Başvuru FakülteYüksekokul/ Enstitü kurullarınca değerlendirilir. Bu kurullar, proje ile ilgili görüşü bir rapor halinde Dekanlık / Yüksekokul / Enstitü aracılığıyla BAP Koordinasyon Birimine iletilir ve doğrudan BAPKO tarafından değerlendirilir.
f) H Türü Projeler: Proje yürütücüsü proje önerisini doğrudan BAP Koordinasyon Birimine sunar. Proje, BAPKO tarafından değerlendirilir.
(5) Desteklenmesine karar verilen G türü veya tümü diğer kurumlar tarafından desteklenen F ve H türü projeler hariç destek miktarı Rektörün onayı ile ilan edilir. Proje yürütücüsü ve BAP Koordinasyon Birimi tarafından proje ile ilgili ayrıntıların belirlendiği, Rektörün onayına bağlı bir protokol hazırlanır. Proje onaylandığı tarihten itibaren bir ay içinde yürütücüsü tarafından imzalanmamış ise iptal edilir.  Proje yürütücüsü, bu protokolde yer alan hususlara uymakla yükümlüdür.
(6) İlgili ÖDK’den gelen proje değerlendirmeleri BAPKO’da görüşülür ve BAPKO kaynakları dikkate alınarak desteklenmesi uygun bulunan projeler oy çokluğu ile belirlenir. Gerektiğinde proje yürütücüsü sözlü sunuma çağrılabilir.
(7) Formatına uygun hazırlanmayan ve bilgi eksikliği olan projeler değerlendirmeye alınmaz. Değerlendirilmeye alınmayan projenin eksikliği giderilip formatına uygun hale getirilmesi ve bir ay içerisinde proje yürütücüsü tarafından müracaatı durumunda BAPKO tarafından tekrar değerlendirmeye alınabilir.
 (8) Bir yürütücünün aynı anda F, G ve H türünden olan projeleri hariç birden fazla projesi, C türünde olan ikiden fazla projesi desteklenmez.
(9) Projeye etik uygunluk kararı gerekiyorsa, ilgili araştırma Etik Kurul onayı proje önerisi ile birlikte sunulur.
(10) Yeterli ödenek bulunmaması nedeniyle desteklenemeyen proje önerileri, bir sonraki dönemde tekrar sunulabilir.      
 
 
BAP ’inde Gelir ve Ödeneklerin Kullanımı
MADDE 13 – (1)  Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan 26.11.2016 tarihinde yürürlüğe giren 29900 sayılı “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik”  ile Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu tarafından müştereken hazırlanan 01/01/2010 tarihinden itibaren yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde BAP İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usuller” hükümleri uygulanır. Bu esas ve usullerde yapılacak değişiklikler de BAP Koordinasyon Biriminin iş ve işleyişinde uygulanır.
(2) Özel hesaptan yapılacak mal ve hizmet alımına yönelik harcamalarda 1/12/2003 tarihli ve 2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yükseköğretim Kurumları Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Karar hükümleri uygulanır. Ancak zorunlu hallerde proje yürütücüsünün isteği doğrultusunda BAPKO avans kullanımına karar verebilir.
(3) Ön ödeme ve mahsup işlemleri “Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde BAP İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usuller’in 8. maddesine göre yapılmaktadır.
 (4) Kabul edilen proje önerisinde belirtilen amaç ve gerekçe doğrultusundaki yurt içi ve yurt dışı yolculukla ilgili harcama ve ödemeler, Başbakanlık ve Maliye Bakanlığı düzenlemelerine uygun olarak yapılır. Akademik personelin bu yolculuklarda görevlendirilmesi için bağlı bulunduğu Fakülte, Yüksekokul veya Enstitünün Yönetim Kurulu kararı ve Rektörlük oluru gerekir. Alınacak  karar ve Rektörlük olurunda harcırah ödenecek proje numarası ve başlığı, görev tarihleri, kişi adı soyadı,  görev konusu bulunmalıdır.
(5)  Kabul edilen bir projenin yürütücüsü, en az bir gelişme raporu döneminden sonra öngörülmüş kalemler için gerekçeli ek ödenek isteminde bulunabilir. Ek ödenek toplam proje destek miktarının yüzde 50’sini geçemez. İstemler BAPKO tarafından karara bağlanır.
 (6)  Üniversiteden ayrılan proje yürütücülerinin yerine gerekli görüldüğü takdirde ilgili Fakülte Dekanı, Yüksekokul, Enstitü veya Merkez Müdürünün görüşü alınarak, BAPKO tarafından yeni yürütücü atanabilir.
Proje araç- gereçlerinin kullanımı
MADDE 14  –  (1) Proje kapsamında alınan makine teçhizat Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi kaydını müteakip ilgili birimin Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisince proje yürütücüsüne veya proje yürütücüsünün belirlediği kişi veya kişilere zimmetlenir. Projeler kapsamında alınan her türlü demirbaş, BAPKO mülkiyetinde olup, proje süresince projenin yürütüleceği ilgili akademik birime (dekanlık/yüksekokul/enstitü/merkez) proje yürütücüsü ve ekibinin kullanımı için devredilir. Proje kapsamında temin edilen makine-teçhizatın, proje süresince öncelikli kullanımı proje yürütücüsüne aittir. Proje bitiminden sonra BAPKO makine - teçhizatın başka bir birime devrine karar verebilir ya da bulunduğu birimde başka proje yürütücüsünün kullanımına açılmasını isteyebilir. Proje kapsamında alınan kitaplar, projelerin raporunun teslimiyle birlikte Üniversite Merkez Kütüphanesine demirbaş olarak kaydedilir. İhtilaf halinde BAPKO yetkilidir.
Projelerin hazırlanmasında genel ilkeler
MADDE 15 – (1)  Proje önerileri üniversite tarafından belirlenen kurallar ışığında hazırlanmalıdır. Proje kapsamında satın alınması istenen makine ve teçhizatın hizmet gerekçeleri, birim ve/veya Üniversitenin araştırma potansiyeline olası katkıları ve diğer hususlar cevaplandırılarak verilmeli ve tahmini fiyatı proforma faturalarla belgelendirilmelidir.
Projede kullanılacak formlar
MADDE 16 – (1) Proje başvurularında ve projelerin izlenmesinde BAPKO tarafından belirlenen formlar kullanılır. Proje Öneri Formu, proje yürütücüsü tarafından bir asıl dosya ve ekinde bir CD hazırlanarak ilgili birime sunulur.
Proje değerlendirme ilkeleri
MADDE 17  - (1)  BAP ’inde;
a) Bilime, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlayacak projelere,
b) Beş yıllık kalkınma planı hedeflerine uygun konulara,
c) Üniversitemiz veya ülkemiz bilim politikasına uygun konulara,
ç) Temel bilimler içerikli; sonuçlara uygulamaya dönük, kaynakları ve faaliyetleri bakımından çok katılımlı, çok merkezli, kurumlar arası, uluslararası ve disiplinler arası nitelikli projelere,
d) Lisansüstü tez araştırmalarına,
e) Üniversitemizin bilim alanında veya uygulamada rekabet gücünü arttırabilecek, disiplinler arası çalışma niteliğindeki projelere,
f) Üniversite dışında en az bir kurum, kuruluş, gerçek veya tüzel kişinin işbirliği ile yürütülen projelere öncelik verilir.
Projelerin süresi ve bütçesi
MADDE 18 – (1) Projelerin BAPKO tarafından onaylanan çalışma takvimine ve bütçe planına uygun olarak yürütülmesi esastır. Ancak, gerekli hallerde proje yürütücüsünün talebi, Komisyonunun kararı ile projeler için ek süre, ilave bütçe verilebilir. Proje yürütücüsü proje süresinin bitiminden en geç 1 (bir) ay önce BAPKO tan gerekçeli ek süre isteyebilir. Gerektiği hallerde ÖDK’nin olumlu görüşleri alınmak suretiyle BAPKO tarafından ek süre ve ek ödenek verilebilir. Ek süre 12 ayı, ek ödenek proje bütçesinin yüzde 50’sini geçemez. Bilimsel araştırma projeleri ek süreler dâhil en çok otuz altı ay içerisinde tamamlanır.
Protokol
MADDE 19 – (1)  BAPKO tarafından belirlenen koşullar içinde desteklenmesine karar verilen projelerin yürütülmesinden, o projenin yöneticileri sorumludur. Proje yürütücüsü ile BAPKO Başkanlığı arasında en geç 1(bir) ay içinde protokol imzalanır. Projenin uygulamaya geçirilebilmesi, hazırlanan protokolün Rektör veya Rektör tarafından görevlendirilen Rektör Yardımcısı tarafından onaylamasına bağlıdır. Proje yürütücüsü bu protokolde yer alan hususlara uymakla yükümlüdür.
Projelerin yürütülmesi ve izlenmesi
MADDE 20 – (1)  BAPKO tarafından desteklenen projeler bu konuda yürürlükte bulunan yönetmelik ve yönerge hükümlerine göre BAPKO adına ÖDK’ınca izlenir. Projelerde doğabilecek aksaklıklarda ve her türlü problemde çözüm için en yetkili merci BAPKO’dur.
 Proje raporları
MADDE 21 – (1) Proje çalışmalarıyla ilgili olarak proje yürütücüleri proje destek tarihinden itibaren her altı ayda bir Gelişme Raporu vermekle yükümlüdür. BAPKO projenin türüne ve özelliğine göre ara rapor sunma sürelerini ve koşullarını değiştirebilir. Gelişme raporları, ÖDK tarafından değerlendirilmek üzere BAP Koordinasyon Birimine sunulur. Gelişme raporlarında, yapılan çalışmaların gelişme durumu, varılan ana sonuçlar, yapılan veya yapılması düşünülen bildiri ve yayınlar, proje ile ilgili bilimsel, teknik, idari ve mali bilgiler yer alır. Gelişme raporları, ÖDK’ınca incelenerek, gerekli görüldüğü takdirde, proje yöneticisini davet ederek daha geniş bilgi alır ve proje ile ilgili görüşlerini  her biri için alınacak kararlar ile birlikte 10 gün içinde BAPKO’ya sunulur. BAPKO, gelişme raporunu, ÖDK’nın görüşü ile birlikte inceleyerek kabul veya reddeder. Bu amaçla gerektiğinde hakem görüşü de alınabilir. Bir yılı aşan projelerin sonraki dilimleri ile ilgili maddi desteğin devamı BAPKO ’nun olumlu görüşüne bağlıdır.
(2) Proje yürütücüsü, protokolde belirtilen bitiş tarihini izleyen en geç üç ay içerisinde, araştırma sonuçlarını içeren proje sonuç raporunu BAPKO tarafından belirlenen formata uygun olarak sunar.
Projelerin Sonuçlandırılması;
MADDE 22 – (1) Projelerin sonuçlandırılması, proje türüne bağlı olarak aşağıdaki şekilde yapılır.
a) A ve B türü projeler: Bu tür projelerden, Üniversite atama ve yükseltme ölçütlerinde benimsenen dergilerdeki bir bilimsel makale veya kitap içerisinde bölüm niteliğinde yayın yapılması gerekir. Bu şekilde yapılmış bir yayın/patent varsa, sonuç raporu olarak benimsenir. Aynı yürütücünün bir sonraki veya aynı dönemde aynı kategoride ikinci bir proje alabilmesi için bu yayın koşulunu sağlamış olması gerekir. Bir dergi tarafından değerlendirilmesi yapılmakta olan yayın için BAPKO karar verir. Bu koşulların yerine getirilmediği durumlarda BAP Koordinasyon Birimine sonuç raporu sunulur; ilgili ÖDK tarafından hakem görüşü alınarak değerlendirilir. Proje sonuçlarının daha sonra yayımlanması durumunda bu yayınların bir kopyası BAP Koordinasyon Birimine gönderilir.
b) C türü projeler: Bu proje çerçevesinde desteklenen bir yüksek lisans, doktora veya tıpta uzmanlık projesi, tezin veya sanatta yeterlik (tez/sergi/proje) çalışmasının tamamlanması ile sonuçlanmış olur. Sonuç raporu olarak yönetici tezini sunmalıdır. Desteklenen tez projelerinin sonuçlarının ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde veya konferans/sempozyumlarda yayınlanması gerekir. 
c) D türü projeler: Proje yürütücüsü verilen desteğin ne şekilde sonuçlandırıldığını ve alt yapının nasıl kullanılabilir hale geldiğini gösteren bir sonuç raporunu BAP Koordinasyon Birimine sunar.  Proje sonunda geliştirilmiş veya kurulmuş bulunan altyapı olanakları BAPKO tarafından yerinde incelenir.
ç) E türü projeler: Bu kapsamda desteklenen projelerde, projeyi destekleyen kuruluş tarafından proje gerekçelerinin ve hedeflerinin gerçekleştiğini belirten bir belge istenir. Gizlilik aranmayan projelerin sonuçlandırılması A ve B türü projelerde olduğu gibi yapılabilir.
d) G türü projeler: Bu kapsamda desteklenen projelerin sonuçlandırılması için hazırlanan bir rapor, ders, araç ve gereçleri ile ilgili Fakülte/Yüksekokul/Enstitü kurulları ve Rektörlüğe bağlı Birim ve Merkezlerce sunulur. Bu kurullar, Rektörlüğe bağlı Birim ve Merkezlerin görüşlerini bir sonuç raporu halinde BAP Koordinasyon Birimine sunar.
Proje iptali
MADDE 23 – (1) Aşağıdaki durumlarda BAPKO projeyi durdurabilir, yöneticinin onayını alarak araştırmacıyı değiştirebilir, proje revizyonunu isteyebilir veya iptal edebilir:
a) Projelerin, teklifte öngörülen gelişmeyi göstermemesi, amaca uygun olarak yürütülmemesi,
b) Üst üste iki gelişme raporunun ÖDK’ye verilmemesi,
c) Haklı ve geçerli bir neden olmadan proje yürütücüsünün bu görevi bırakması, desteklenen lisansüstü çalışmalarda projenin sağlıklı yürümesine engel olacak proje yürütücüsü veya öğrenciden birinin değişmesi,
ç) Projelerde proje yürütücüsünün ve/veya proje ekibi elemanlarının yarısından fazlasının üniversite ile ilişkilerinin son bulması,
d) Proje mali kaynaklarının kötü kullanıldığının belirlenmesi,
e) Bu maddenin (c) bendinde belirtilen lisansüstü çalışmalarda öğrencinin projeyi bırakması, öğrencinin değişmesi halinde proje yürütücüsü, dilediği takdirde projenin devamını bağımsız proje olarak sürdürmek üzere ÖDK aracılığıyla BAPKO ’ya başvurabilir. Proje bütçesinde harcama yapılmadığı durumlarda proje yürütücüsü gerekçesi ile BAPKO ’ya projenin iptali için başvurabilir.
(2) Projeler  yürütülürken  veya  bittikten  sonra,  bilimsel  etiğe  aykırılık  veya  mali kaynakların etik ilkelere aykırı kullanıldığının saptanması durumunda aşağıdaki yaptırımlar uygulanır:
a) Yürütülmekte olan proje BAPKO kararı ile iptal edilir,
b)  Proje  kapsamında  satın  alınan  demirbaşlardan  bir  problemi  veya  arızası  olmayan  ve kullanılabilir durumda olanlar geri alınır. Aksi takdirde bu demirbaşların da bedelleri dahil olmak üzere, diğer tüm harcamaların bedelleri yasal faizi ile birlikte proje yürütücüsünden geri alınır.
c) Proje kapsamında gerçekleştirilen satın alma işlemlerinde mevzuata aykırılık veya mali kaynakların  proje teklifinde sunulan harcama planına aykırı kullanılması nedeniyle doğacak zarar, zimmet vb. sonuçlardan proje yürütücüsü sorumludur.
ç) Yürütülen proje kapsamında etik ihlalinde bulunduğu BAPKO tarafından tespit edilenler hakkında konunun ilgili Etik Kurulunda görüşülmesi veya yasal işlem yapılması hususu Rektöre bildirilir. Proje ekibinde, etik kurallara uymadığı ilgili Etik Kurul tarafından tespit edilen  kişi ya da kişiler 5 (beş) yıl süre ile herhangi bir proje desteğinden yararlanamaz.
(3) BAPKO,  projelerdeki gelişmenin olumsuz/yetersiz bulunması durumunda bunun düzeltilmesini isteyebilir; düzeltmeye rağmen olumsuzluğun/yetersizliğin devamı  halinde  projeyi  dondurulabilir,  kapatabilir,  yürütücüsünü ve araştırmacılarını  değiştirebilir  veya  projeyi  iptal  edebilir.  Proje yürütücüsünün görevden ayrılması, gelişme ve /veya sonuç raporunun uyarıya rağmen zamanında verilmemesi, proje faaliyetleri ve takviminin iyi yürütülememesi, proje bütçesinin kötü kullanılması, bütçe ve mali koşullarda üniversiteyi ve  dolayısıyla  BAP  kaynaklarını  etkileyen  bozulmalar,  teknolojideki  önemli değişiklikler  ve  benzeri  diğer  durumların  ortaya  çıkması  halinde  de  aynı  işlemler uygulanabilir. Proje yürütücüsünün değiştiği durumlarda, bu yürütücü ile imzalanmış olan ‘Proje Destekleme  Protokolü’  feshedilmiş  sayılır  ve  yeni  yürütücü  ile  tekrar  protokol imzalanır. 
İptal edilecek projeler hakkında yapılacak işlemler
MADDE 24 – (1)
a) BAPKO, gerekli gördüğü durumlarda ilgili ÖDK üyelerini, bilimsel ve teknik konularda bilgi almak amacıyla toplantılarına çağırabilir.
b) Proje yürütücüsünden kaynaklanan proje iptali durumunda iptal tarihinden itibaren bir proje başvuru dönemi boyunca BAPKO tarafından desteklenen projelerde aynı yöneticiye proje yürütücülüğü görevi verilmez.
Telif hakları
MADDE 25 – (1) Ulusal ve uluslararası dergilerde bir gelir elde etmeksizin yapılan yayınların dışındaki her türlü yayın için Üniversiteden izin alınması zorunludur. Projeden elde edilen bilimsel sonuçların telif hakları ve yayın esasları Üniversiteye aittir. Her türlü yayında çalışmanın Üniversite tarafından desteklendiğinin belirtilmesi zorunludur. “(Proje No: .........., Yıl)” dipnotu yer almalıdır.
Proje sonuçlarının yayınlanması
MADDE 26 - (1) Proje sonuçlarının yayınlanmasında aşağıdaki esaslar uygulanır:
a)  BAPKO  tarafından  desteklenen  araştırma  projelerinin  sonuçlarından  en  geç  üç  yıl  içinde ulusal/ uluslararası hakemli dergilerde en az  bir adet makale veya en az bir adet kitapta bir bölüm niteliğinde yayın yapılması gerekir. 
b) Desteklenen tez projelerinin sonuçlarının ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde veya konferans/sempozyumlarda yayınlanması gerekir. 
(2) Rektörlük her yılın sonunda desteklenen, kapsama alınan, devam eden ve tamamlanan projeler hakkındaki özet bilgileri YÖKSİS’e girer. Bu bilgiler yükseköğretim kurumunun internet sayfasından kamuoyuna duyurulur.
Uygulanacak yaptırımlar
MADDE 27 -  (1) Süresi içerisinde sonuç raporu teslim edilmeyen, belirtilen süre içerisinde bilimsel yayın halinde yayınlanmayan, projeden hazırlanan bilimsel yayınlarda BAPKO desteği belirtilmeyen, BAP yürütücüsüne ve ekibine BAPKO tarafından 1 proje başvuru dönemi boyunca yeni proje verilmez ve proje kapsamında sağlanan cihaz, makine ve teçhizat geri alınır. Tekrarlayan fiiller ile ilgili yaptırımları BAPKO belirler.
Yürürlükten kaldırma ve yürütme
MADDE 28 – (1) Bu Yönerge Üniversite Senatosunda kabul tarihinden itibaren yürürlüğe girer ve daha önce konu ile ilgili Giresun Üniversitesi Senatosu’nun alınmış 01/02/2012 tarih ve 2016-65/11sayılı toplantısından itibaren yürürlükte olan Giresun Üniversitesi BAP Komisyonu Yönergesi ekleriyle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır. Yönergede yer almayan hususlarda Yönergeye dayanak oluşturan Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 29 – (1) Bu yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 30 – (1) Bu yönerge hükümlerini Giresun Üniversitesi Rektörü yürütür.